Jomfruland Hytteeierforening (JHF) ble etablert som en egen forening i 1972. Hyttebyggingen startet så smått på 50`og 60 tallet. Mange «nybyggere» var fra Grenlands området og mange fra regionene omkring Oslo. Feriering på Jomfruland hadde for mange før dette bestått i å leie seg inn på gårder i sommermånedene, og dette ga mersmak til senere å kjøpe eller bygsle tomt for egen hytte. På 60 tallet kom det relativt mange enheter, og lokale så vel som sentrale myndigheter fikk øynene opp for hvilken perle øya var og hvilke muligheter den ville ha for allmenheten. Gjennom dette kom det forslag til planer og reguleringer som kunne få betydning for så vel allerede eksisterende hytter så vel som utvikling av nye. Det ble fremlagt en såkalt øyplan i 1967 som skulle legge til rette for utvidet turisme og med dette også reguleringer av både eksisterende hyttebebyggelse og for så vidt stopp av bygging av nye samt, at det ble lagt opp til et turistsenter på Jomfruland for å ta imot turister fra hele Østlandsregionen.

Følgende overskrifter omkring dette var å finne i dagspressen:

  • «Beboerne på Jomfruland er imot et utvidet turistsenter på øya» sto som overskrift i Vestmar
  • «Jomfruland så aldeles ikke skikket som friluftslomme» sto i Kragerø Blad
  • «Hyttesjokk på Jomfruland – er grunneiere og hytteeiere blitt lurt?» sto i VG den 14.januar 1972
  • «Ny sjokkerende øyplan for Jomfruland utarbeidet. Samtlige hytter langs hele strandlinjen skal bort. Ikke et tre felles, ikke et sandlass flyttes uten tillatelse» sto i Kragerø Blad den 15.januar 1972

Som man forstår ble det kraftige reaksjoner, og på bakgrunn av dette organiserte flere av hytteeierne seg for i mer samlet enhet å kunne fremme forslag til endringer og med det stå sterkere i kommende prosesser i forhold til stat, fylke og kommune.

Konstituering av Jomfruland Hytteeierforening skjedde formelt på Haga kafe den 15.juli 1972, og første formann var Erling Krogh Sr.

Hytteierforeningen har og vil engasjere seg i alle saker som gjelder Jomfruland som feriemål med dertil de reguleringsplaner og forslag til utvikling av turisme og næringsliv på øya. Det har opp igjennom alle år vært et tett og godt samarbeid med Jomfruland Vel og de fastboende, nettopp for å sikre hver sine interesser og å sikre at øya også for framtidige generasjoner vil være en perle. Hytteeierforeningen blir hørt gjennom å være oppnevnte medlemmer i råd og utvalg sammen med andre lokale foreninger og råd, og det oppfordres til de hytteeiere som i dag ikke er medlem å melde seg inn slik at JHF blir enda sterkere. Det arbeides i dag etter nedenstående formålsparagraf:

JHF er en selveiende og frittstående forening med personlige medlemmer med formål å arbeide for å ivareta hytteeiernes felles interesser på Jomfruland, i Kragerø Kommune og andre offentlige instanser.

JHF skal arbeide for å ivareta Jomfrulands egenart som natur og rekreasjonsområde samtidig som betingelsene for fortsatt fast bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. For å nå disse målene skal foreningen søke å samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og de fastboende på Jomfruland.