Årsmøte

Årsmøtet gjennomføres årlig innen utgangen av juli, som regel tredje lørdagen i juli. Dette er vår generalforsamlingen. Årsmøtet behandler årsmeldingen, revidert regnskap, fastsetter kontingent, gjennomfører valg av styre og valgkomité, samt andre innkomne saker. 

  

Dugnad

Jomfruland er viktig for fastboende, hytteeiere og andre besøkende, og sammen kan vi bevare øya i god stand. Hytteeierforeningen videreformidler informasjon om dugnader som arrangeres for å holde øya vedlike. Slike dugnader arrangeres i regi av Nasjonalparkstyret og Jomfruland Vel.

 

Rusken

Gjennom flere år har JHF forestått en årlig «Rusken aksjon» i løpet av en lørdag midt i juli. Dette for å hindre en forsøpling av Jomfruland av «saker og ting» som ikke kan kastes i det regulære avfallet, og som det kan være vanskelig for den enkelte å få fjernet forsvarlig. Gjennomføringen og dato for de årlige aksjonene blir bekjentgjort overfor foreningens medlemmer, og tilbudet er en viktig del av medlemsfordelene til medlemmer av JHF. Gjennomføringen er et dugnadsarbeid ved at avfallet samles opp, fraktes til sentralt sted med traktorhenger, og stables i innleid kontainer for transport til miljøstasjonen i Sannidal.

Pr. i dag er hvite- og brunevarer unntatt fra innsamlingen. Dette på grunn av strenge krav til sortering av elektriske artikler og apparater. Likeledes kan ikke følgende artikler tas imot:

  • Farlig avfall som batterier, maling, kjemikalier
  • Bygningsmateriell
  • Kvist og hageavfall

For ytterligere å forbedre innsamlingen til nytte også for de fastboende planlegges det nå en felles innsamling i regi av JHF og Jomfruland Vel. Dette vil ventelig føre til en enda mer effektiv innsamling til glede for oss alle. Innsamling i felleskap med Jomfruland Vel er planlagt til den 27. mai 2023.