Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander

Publisert av Tuva Widskjold den 24.02.21.

Utvalgte kulturlandskap, Kragerø næringsforening og kommunen har i samarbeid utlyst en designkonkurranse. Kanskje er det noe for deg? 


 

Bakgrunn

En av oppgavene for Utvalgte kulturlandskap (UKL) Jomfruland- Stråholmen er å bidra til lokal verdiskaping. Det viktigste arbeidet vi gjør i den sammenheng er å drive skjøtsel slik at det unike kulturlandskapet på øyene kan bevares. Verdien av dette arbeidet er det reiselivet og alle besøkende som har gleden av. Utvikling av lokalt produsert bruks- og pyntegjenstander, kan også være et bidrag til verdiskaping. Derfor ønsker vi nå å lage en konkurranse for om mulig å stimulere til utvikling av gode salgbare produkter. Årlig strømmer det 50-60 tusen mennesker til Jomfruland. Forhåpentlig vil vi om noen få år, ha et besøkssenter på øya. Dette har kommunen ansvaret for å drifte. Salg vil være ønskelig og nødvendig for å få et tilskudd til driften, slik at formidlingen hele tiden kan fornyes. Lokalt utviklet produkter bør kunne ha et stort og godt marked ved salg fra dette senteret.

 

Konkurranseregler

Oppgave

Formgi/designe bruks- eller pyntegjenstand ved bruk av materialer fra Kragerøskjærgården eller tilsvarende områder. Produktet skal selges i et fremtidig besøkssenter for nasjonalparken, evt. andre steder i Kragerø.

 

Materialvalg

Produktet skal fremstilles i hovedsak av lokale materialer, som eks. tre, skinn, ull, garn (villsau), bein, stein, leire, skjell eller andre naturprodukter fra havet og/eller naturen.

 

Kvalitetsmerkes

Produkter med høy kvalitet kan etter nærmere regler bli godkjent av Nasjonalparken og bruke merkevaren «Jomfruland nasjonalpark». Retningslinjer fra Miljødirektoratet for godkjent bruk av merket er vedlagt.

 

Premiering

Det utdeles tre premier.

 1. premie kr 20 000

 2. premie kr 10 000

 3. premie kr 5 000

 

Konkurranseregler

 • Konkurransen er åpen for alle med tilknytning til Kragerø, også bedrifter. Hver deltaker kan sende inn maksimalt tre gjenstander eller design.

 • Produktet skal være miljøvennlig.

 • Produktet skal kjennetegnes av kvalitet, gode råvarer og godt håndverk.

 • Produktet skal ha sin opprinnelse i næringslivet i området.

 • Gjenstanden må være egnet til å produseres i et bestemt antall.

 • En kort beskrivelse av produktet og hvordan man kan fremstille dette skal vedlegges, evt. supplert med tegninger og/eller foto.

 • Produkter som ikke er i samsvar med konkurransereglene vil bli tatt ut av konkurransen.

 • Konkurransen skal være anonym. Man må legge ved navn, telefon og e-postadresse i lukket konvolutt.

 • UKL Jomfruland-Stråholmen eller besøkssenteret, forbeholder seg opphavsretten og retten til videre produksjon dersom forslagstiller ikke selv ønsker å produsere eller å få andre til å produsere for seg. Forslagsstiller skal da sikres en royalty av salget ved avtale med UKL/besøkssenteret og produsent.

 • Dersom forslagsstillere selv ønsker å produsere eller å få andre til å produsere for seg, forhandles nærmere om oppdraget.

 

 Bedømmelse/jury

 Det opprettes en jury på tre medlemmer til bedømmelse av forslagene. Disse kommer fra Kragerø kommune, Kragerø næringsforening og Utvalgte kulturlandskap Jomfruland- Stråholmen.

 Juryen vil legge vekt på materialvalg, god formgivning og kvalitet, samt at produktet kan bli fremstilt i et visst antall.

 

 Frist for innlevering

 Frist for innlevering av gjenstand (er) er 1. april 2021

 

 Juryens kunngjør resultatet

 Juryen kunngjør resultat av konkurransen 28. mai 2021 på rådhuset i Kragerø.

 

 Samarbeidspartnere

 Kragerø kommune, Kragerø næringsforening, Jomfruland nasjonalpark

 

 Praktisk informasjon

 Gjenstanden innleveres sammen med opplysninger om forslagsstiller i lukket konvolutt, til Kulturkontoret, rådhuset i Kragerø.

 Lenke til retningslinjer merkevare nasjonalparker: https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/kommersielt-merke/retningslinjer